Dominik Włoch na VII Kasperiańskich Dniach Młodych

dominik-wloch_spotkanie-mlodych_w-czestochowieDominik Włoch z Gdańska. Ukończył peda­go­gi­kę reso­cja­li­za­cyj­ną na Uniwersytecie Gdańskim. Pasjonują go wyzwa­nia i podró­że. Pieszo piel­grzy­mo­wał do Santiago de Compostela, Rzymu, Jerozolimy, Medjugorie oraz Asyżu.

Dominik w 2007 roku odbył pie­szą piel­grzym­kę z Gdańska do Jerozolimy poko­nu­jąc 4500 km w 125 dni. Potem przez dwa­na­ście mie­się­cy pra­co­wał w przy­chod­ni na misji sale­zjań­skiej na Madagaskarze. Pomagał naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym, opie­ko­wał się dzieć­mi z pora­że­niem mózgo­wym oraz ludź­mi po uda­rach i wylewach. dominik-wloch_kasperianskie-dni-mlodych-czestochowa