Program VII Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem VII Kasperiańskich Dni Młodych (20–23 sierp­nia 2015 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

CZWARTEK 20.08.2015

 • 16:30 – 18.00 – Rejestracja uczet­ni­ków, czas na roz­bi­cie namiotów...
 • 18.00 – kola­cja (w swo­ich grupach)
 • 19.30 – Uroczyste Rozpoczęcie VII KDM
 • 20.00 – tań­ce i zaba­wy na Dobry Początek
 • 21.30 – pod­su­mo­wa­nie dnia i wspól­ny Apel
 • 21.45 – ognisko

PIĄTEK 21.08.2015

 • 8.30 – śniadanie
 • 9.30 – modli­twa poranna
 • 10.00 – konferencja
 • 11.00 – pra­ca w grupach
 • 12.20 –  przy­go­to­wa­nie do Mszy Świętej
 • 12.30 – Msza Święta
 • 13.30 –  obiad
 • 15.00 –  Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 15.15 – spo­tka­nie z zapro­szo­nym gościem
 • 16.30 – warsztaty
 • 18.30 – kolacja
 • 19.45 – Droga Krwi Chrystusa
 • 20.45 – Adoracja z moż­li­wo­ścią sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia oraz bło­go­sła­wień­stwa Relikwią Krwi Pana Jezusa

SOBOTA 22.08.2015

 • 8.30 – śniadanie
 • 9.30 – modli­twa poranna
 • 10.00 –  konferencja
 • 11.00 – pra­ca w grupach
 • 12.20 –  przy­go­to­wa­nie do Mszy Świętej
 • 12.30 – Msza Święta
 • 13.30 –  obiad
 • 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 15.15 – spo­tka­nie z zapro­szo­nym gościem
 • 16.30 – warsztaty
 • 18.30 – kolacja
 • 20.30 – kon­cert MALEO REGGAE ROCKERS

NIEDZIELA 23.08.2015

 • 8.00 – śniadanie
 • 9.00 – modlitwa
 • 9.30 – zapro­szo­ny gość
 • 11.00 – Msza Święta
 • 12.00 – pra­ca w grupach
 • 13.00 – obiad

Osoby, któ­re pra­gną przy­je­chać pro­si­my aby zgło­si­ły się przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny. Ułatwi nam to organizację. 🙂

Osoby nie­peł­no­let­nie zobo­wią­zane są do wypeł­nie­nia razem z rodzi­cami nastę­pu­ją­cej zgo­dy na udział w spo­tka­niu. Ścią­gnij wzór zgo­dy do wypeł­nie­nia przez rodziców/opiekunów.

Pozostałe infor­ma­cje (zapro­sze­ni goście, kon­cer­ty, warsz­ta­ty...) na stro­nie o VII spo­tka­niu mło­dych.