Warsztaty dziennikarskie na VII KDM

dominika

Chyba każ­dy zna powie­dze­nie, że tre­ning czy­ni mistrza. Więc jeśli chcesz w przy­szło­ści zająć miej­sce wśród naj­lep­szych dzien­ni­ka­rzy, zacznij ćwi­czyć już teraz. Najbliższa oka­zja będzie pod­czas Kasperiańskich Dni Młodych. Poćwiczymy dyk­cję, spró­bu­je­my poko­nać tre­mę przed wystę­pa­mi publicz­ny­mi, popra­cu­je­my nad sty­lem, poszu­ka­my inspi­ra­cji w ota­cza­ją­cym nas świe­cie, potre­nu­je­my pisa­nie tek­stów, przy­go­tu­je­my Kaspersowe Wiadomości.

Chciałabym podzie­lić się z Wami cząst­ką swo­jej wie­dzy dzien­ni­kar­skiej. Przybywajcie tłum­nie i zapi­suj­cie się na warsz­ta­ty dziennikarskie! 😉

Dominika