Krótko i na temat o VII KDM (film)

Temat tego­rocz­nych Kasperiańskich Dni Młodych brzmi: „Krew krzy­czy: żyj!”. Przez następ­ne dni zapre­zen­tu­je­my Wam kil­ka reflek­sji waszych rówie­śni­ków i orga­ni­za­to­rów zwią­za­nych z tym hasłem. Zapraszamy tak­że do prze­sy­ła­nia wła­snych przemyśleń! 🙂

Zapisz się już dzisiaj na VII Kasperiańskie Dni Młodych!