VII Kasperiańskie Dni Młodych — plakat

Zapraszamy na VII Kasperiańskie Dni Młodych!!! W tym roku będzie­my prze­ży­wać Jubileusz 200 lat Misjonarzy Krwi Chrystusa i z tej oka­zji zapro­si­li­śmy kil­ku gości z poza Polski. Nie zabrak­nie też wie­lu cie­ka­wych warsz­ta­tów i spo­tkań. Muzyczne sza­leń­stwo zgo­tu­je nam na pew­no kon­cert zespo­łu Maleo Reggae Rockers. Już dziś zare­zer­wuj sobie dni od 20 do 23 sierp­nia, by prze­żyć nie­sa­mo­wi­tą koń­ców­kę waka­cji w dobrym towa­rzy­stwie i pięk­nym ple­ne­rze w Częstochowie.

wakacje spotkanie mlodych 2015 plakat

czym jest spotkanie młodych KDM?

Jeżeli chciał­byś pomóc w orga­ni­za­cji Dni Młodych skon­tak­tuj się z nami: kdm@odkupieni.pl lub pod nume­rem tel: 507977318.
Możesz rów­nież udo­stęp­nić ten pla­kat na face­bo­oku, lub w innych social media, uży­wa­jąc poniż­szych przycisków. 🙂