Rekolekcje w wakacje

Przed spo­tka­niem mło­dych w sierp­niu, orga­ni­zu­je­my róż­ne reko­lek­cje w waka­cje dla mło­dzie­ży. Jest to dobra oka­zja aby spo­tkać się z czę­ścią eki­py Kasperiańskich Dni Młodych oraz poznać sta­łych uczest­ni­ków KDM.

Rekolekcje młodzieżowe
— Jedność — Lojalność — Braterstwo

 

jednosc-lojalnosc-braterstwo_rekolekcje-w-wakacje2015

 • Termin: 13–19.07.2015 r.
 • Miejsce: Ożarów Mazowiecki, koło Warszawy
 • Prowadzący: Ks. Łukasz Tarnowski CPPS
 • Dla kogo: 1) gim­na­zja­li­ści, 2) ucznio­wie ze szkół ponadgimnacjalnych

Bycie chrze­ści­ja­ni­nem to pew­na wal­ka. Cenimy sobie tych ludzi, któ­rzy są goto­wi sta­nąć na are­nie świa­ta i zaświad­czyć swo­im życiem o praw­dzi­wej wierze. 

Na reko­lek­cjach w waka­cje zapewniamy:

 • wykwa­li­fi­ko­waną kadrę pedagogiczną,
 • peł­ne wyży­wie­nie, wygod­ne pokoje,
 • moż­li­wość korzy­sta­nia z przy­do­mo­wego boiska,
 • dobrą zaba­wę.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­wa­dzo­nych reko­lek­cjach dla młodzieży

Zapisy i informacje:
ks. Łukasz Tar­now­ski  CPPS pod nr. tel. (22) 722–12-57

 

Ogniskowe Dni Młodych — Swarzewo

 • Termin: 10–13.08.2015 r.
 • Miejsce: Swarzewo, zato­ka Pucka, bli­sko morza
 • Prowadzący: ks. Zbigniew Lesiczka CPPS
 • Dla kogo: 1) gim­na­zja­li­ści, 2) ucznio­wie ze szkół ponadgimnacjalnych
 • Zapisy: 727 576 361 lub (58) 674 14 29

Zapraszamy mło­dzież, któ­ra pra­gnie pogłę­bić rela­cję z Jezusem poprzez tema­ty zwią­za­ne z życiem mło­dych. Poprzez świa­dec­two wła­sne­go życia poka­zu­je­my jak pogłę­biać swo­ją wia­rę na co dzień.

Strona domu reko­lek­cyj­ne św. Józefa w Swarzewie

Rekolekcje dla rozeznania powołania

rekolekcje powołaniowe 2015

Powołanie to szcze­gól­ny plan Boga wzglę­dem oso­by. Odnalezienie miej­sca na zie­mi, któ­re wybrał dla mnie Bóg jest jed­ną z naj­cie­kaw­szych, naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych i eks­cy­tu­ją­cych rze­czy na świe­cie. Odpowiedzenie sobie na pyta­nie co jest moim powo­ła­niem daje poczu­cie sta­bil­no­ści tak, że od tego momen­tu moż­na wszyst­kie swo­je siły skon­cen­tro­wać na reali­zo­wa­niu tego Bożego planu.

W takim razie, w jaki spo­sób mogę usły­szeń głos Boga? Jak roze­znać czy moim prze­zna­cze­niem jest życie rodzin­ne, kapłań­skie, a może jako świec­ki wolontariusz? (...)

Przeczytaj więcej o rekolekcjach powołaniowych

Ter­min reko­lek­cji: 20–24 lip­ca 2015 r.

Miejsce:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
(Dom reko­lek­cyj­ny św. Wawrzyńca)

ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
Częstochowa

Dla kogo: męż­czyźni powy­żej 15 lat

Koszt reko­lek­cji: 100 zł

Nie­zbędne rze­czy do zabra­nia: Pismo Święte (Stary i Nowy Testa­ment), zeszyt i dłu­go­pis, lekar­stwa (szcze­gól­nie te przyj­mo­wane na stałe).

Zgłoszenia:

Ks. Łukasz Tarnowski CPPS
lukasz@odkupieni.pl
tel. 889 376 662