rekolekcje dla młodzieży

Rekolekcje zimowe dla młodych

Rekolekcje zimowe dla młodych

Rekolekcje dla mło­dych „Jestem tym kim jestem przed Bogiem” Kościelisko 23–27.01.2023 — 380 zł Ożarów Mazowiecki 23–26.02.2023 — 240 zł Wiek uczest­ni­ków: 14;30 lat W pro­gra­mie: prze­by­wa­nie z Bogiem, ze sobą samym, z dru­gim czło­wie­kiem i natu­rą Prowadzą: Misjonarze Krwi Chrystusa tel. 511 577 610

XIII Kasperiańskie Dni Młodych 2021

XIII Kasperiańskie Dni Młodych 2021

Zapraszamy na XIII Kasperiańskie Dni Młodych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 19–22 sierp­nia 2021 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tematem dni będą sło­wa św. Kaspra del Bufalo: „Miłość nie jest leni­wa, ponie­waż jest ogniem, któ­ry nigdy nie jest nieruchomy”.… 

Rekolekcje w wakacje

Rekolekcje w wakacje

Przed spo­tka­niem mło­dych w sierp­niu, orga­ni­zu­je­my róż­ne reko­lek­cje w waka­cje dla mło­dzie­ży. Jest to dobra oka­zja aby spo­tkać się z czę­ścią eki­py Kasperiańskich Dni Młodych oraz poznać sta­łych uczest­ni­ków KDM. Rekolekcje mło­dzie­żo­we — Jedność — Lojalność — Braterstwo   Termin: 13–19.07.2015 r. Miejsce: Ożarów Mazowiecki,…