rekolekcje dla młodzieży

XIII Kasperiańskie Dni Młodych 2021

XIII Kasperiańskie Dni Młodych 2021

Zapraszamy na XIII Kasperiańskie Dni Młodych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 19–22 sierp­nia 2021 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tematem dni będą sło­wa św. Kaspra del Bufalo: „Miłość nie jest leni­wa, ponie­waż jest ogniem, któ­ry nigdy nie jest nieruchomy”.… 

Rekolekcje w wakacje

Rekolekcje w wakacje

Przed spo­tka­niem mło­dych w sierp­niu, orga­ni­zu­je­my róż­ne reko­lek­cje w waka­cje dla mło­dzie­ży. Jest to dobra oka­zja aby spo­tkać się z czę­ścią eki­py Kasperiańskich Dni Młodych oraz poznać sta­łych uczest­ni­ków KDM. Rekolekcje mło­dzie­żo­we — Jedność — Lojalność — Braterstwo   Termin: 13–19.07.2015 r. Miejsce: Ożarów Mazowiecki,…