XIII Kasperiańskie Dni Młodych 2021

Zapraszamy na XIII Kasperiańskie Dni Młodych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 19–22 sierp­nia 2021 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Tematem dni będą sło­wa św. Kaspra del Bufalo: „Miłość nie jest leni­wa, ponie­waż jest ogniem, któ­ry nigdy nie jest nie­ru­cho­my”.

W programie:

  • goście spe­cjal­ni (będą wkrót­ce podani)
  • ponad­to:,
  • kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia w grupach
  • modli­twa, Msza św., Adoracja
  • moż­li­wość roz­mo­wy z Misjonarzami i Siostrami Zakonnymi

Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać Żywego i Kochającego Boga, aby odna­leźć lub umoc­nić swo­ją wiarę.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

Zapraszamy do zgła­sza­nia się na Kasperiańskie Dni Młodych.

 

Informację o przy­ję­ciu na spo­tka­nie dosta­nie­cie w e‑mailu potwier­dza­ją­cym. Warunkiem uczest­nic­twa w KDM będzie speł­nie­nie wymo­gów okre­ślo­nych przez mini­ster­stwo zdro­wia, o któ­rych będzie­cie mogli prze­czy­tać na naszej stro­nie.

 

Plakat Spotkania Młodych

Kilka stop kaletek z dni młodych:

Zobacz wszyst­kie zdjęcia

 

Zapoznaj się z KDM poprzez poniższe filmiki

Filmy pole­ca­my tym, któ­rzy są pierw­szy raz na naszej stronie.

Poniżej parę slaj­dów z KDMów. Sprawdź jak to jest być z nami 🙂