Ministrancka Wytwórnia Muzyczna

MWM, czy­li Ministrancka Wytwórnia Muzyczna zade­biu­to­wa­ła w 2019 roku paro­dią „Ona by tak chcia­ła słu­żyć ze mną”. 

MWM two­rzy Romek Bodzioch, Mateusz Wyszogrodzki, Kacper Gieroń, Patryk Paszko, Sebastian Wróbel i Adrian Fiszer, któ­rzy są praw­dzi­wy­mi mini­stran­ta­mi, a nie tam żad­ny­mi pod­ra­biań­ca­mi. MWM to gru­pa mini­stran­tów z Bogucic (archi­die­ce­zja kato­wic­ka). Na co dzień stu­diu­ją, pra­cu­ją lub stu­diu­ją i pracują. 

Po suk­ce­sie pierw­szych paro­dii MWM rusza z wła­sny­mi kawał­ka­mi i pla­nu­je pod­bić kato­lic­ką sce­nę muzy­ki roz­ryw­ko­wej w Polsce i na świe­cie (jak w koń­cu nauczą się angielskiego).

Celem MWM jest gło­sze­nie takie­go obra­zu Kościoła i mini­stranc­twa jakie­go sami doświad­czy­li­śmy — chcie­li­by­śmy poka­zać to, o czym wie­lu ludzi “z zewnątrz” zapew­ne nie wie: mini­stranc­two to nie tyl­ko służ­ba przy Ołtarzu, ale tak­że radość, śmiech, zaba­wa, wspól­no­ta oraz naj­wspa­nial­sza (i naj­bar­dziej zwa­rio­wa­na) przy­go­da w naszym życiu!

Pierwszą pio­sen­ką (i jak do tej pory naj­czę­ściej oglą­da­ną) jest oczy­wi­ście „Ona by tak chcia­ła słu­żyć ze mną”.


Nie tyl­ko gatu­nek sacro polo, w MWM port­fo­lio wylą­do­wał tak­że sacro rap!

 

#HOT16CHALLENGE2