Przystań w Swarzewie

PSM Swarzewo 2014

Weekend nad morzem, roz­mo­wy z cie­ka­wy­mi ludź­mi, wspól­na modli­twa... Brzmi zachęcająco? 🙂
Zapraszamy Cię już dziś do Swarzewa! W dniach 30 maja — 1 czerw­ca odbę­dzie się ostat­nie spo­tka­nie mło­dych z cyklu „Ludzie Boga” (tydzień przed Lednickim spo­tka­niem). Tym razem dowie­my się, kim był Sługa Boży Giovanni Merlini i dla­cze­go war­to się z nim zaprzyjaźnić.
W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi spo­tka­nia w gru­pach, kon­fe­ren­cje, wspól­ne spa­ce­ry po pla­ży, modli­twa i inte­gra­cja:) Zapraszamy już teraz! Nie cze­kaj na waka­cyj­ne spo­tka­nie mło­dych w sierpniu.

Koszt udzia­łu: 50zł
Prosimy o zabra­nie ze sobą śpiwora.

Miejsce spo­tka­nia:
Dom Rekolekcyjny p.w. św. Józefa
tel.: +48 (58) 674 14 29
ul. ks. Pronobisa 6A
Swarzewo
84–100 Puck

Formularz rejestracyjny na spotkanie młodych

* (wyma­ga­ne)
Zgłaszam się na:

Osoby poni­żej 18 roku życia wypeł­nia­ją dodat­ko­wo nastę­pu­ją­cą zgo­dę od rodzi­ców i wypeł­nio­ną zabie­ra­ją ze sobą na spo­tka­nie. Pobierz zgo­dę rodzi­ców w pdf.