Gość KDM — s. Anna Mikołajewicz

Z przy­jem­no­ścią przed­sta­wia­my Wam gościa tego­rocz­nych KDM!

Siostra Annas. A. Mikołajewicz Mikołajewicz jest jed­ną z bar­dziej odje­cha­nych Sióstr zakon­nych, jakie może­cie spo­tkać w Polsce. Zanim zosta­ła Adoratorką Krwi Chrystusa, skoń­czyła polo­ni­stykę w Poznaniu i zasły­nęła m.in.  z owi­ja­nia samo­cho­dów papie­rem toa­le­to­wym. Jej „karie­ra zakon­na” roz­po­częła się w Kościelisku, co zaowo­co­wało na zawsze miło­ścią do góra­li. Trudno za nią nadą­żyć. Siostra Ania pra­co­wała w róż­nych czę­ściach Polski, a jeże­li już z niej wyjeż­dżała to po to, by powspi­nać się w habi­cie na pal­my, naj­le­piej we Włoszech, i sfo­to­gra­fo­wać się z Leninem. Obecnie uczy reli­gii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Prowadzi edu­ka­cję mło­dzieży w kie­runku bez­in­te­re­sow­nej pomo­cy potrze­bu­ją­cym, skrzyw­dzo­nym przez los. Na tere­nie szko­ły koor­dy­nuje dzia­ła­nia mło­dzie­żo­wego wolon­ta­riatu. Od lat kil­ku pisze i wyda­je w wydaw­nic­twie POMOC opo­wia­da­nia dla dzie­ci, któ­re mają wie­lu fanów wśród mło­dzieży. Głosi kon­fe­ren­cje lepiej od wie­lu księ­ży i naj­lep­szych mów­ców. Na Kasperiańskich Dniach Młodych opo­wie o innej barw­nej posta­ci, ale to na razie tajemnica 😉

Zapisz się już dzisiaj na Kasperiańskie Dni Młodych