Tomasz Drozdek na KDM

Przedstawiamy Wam Tomasza Drozdka, któ­ry popro­wa­dzi warsz­ta­ty muzy­ki etno na VII KDM 🙂

T.ETNO (Tomasz Drozdek) – muzyk, kom­po­zy­tor, aran­żer; per­ku­si­sta, per­ku­sjo­na­li­sta, mul­ti-instru­men­ta­li­sta etnicz­ny, kolek­cjo­ner rzad­kich instru­men­tów z róż­nych stron świata.
W swo­im solo­wym pro­jek­cie muzycz­nym łączy brzmie­nia nie­ty­po­wych instru­men­tów etnicz­nych z brzmie­nia­mi elek­tro­nicz­ny­mi i tech­ni­ką loopingu.
Ĺ‚uk ustny_instrumet archaiczny, aut. BartĹ‚omiej ChĹ‚ądW 2014 nagrał dwie solo­we pły­ty: DVD „Dźwięki (z) kryp­ty” (mul­ti-instru­men­tal­ny solo-act) oraz „(u)Twory” (album stu­dyj­ny). Na oby­dwu wydaw­nic­twach sam wyko­nał wszyst­kie par­tie instru­men­tal­ne, gra­jąc na kil­ku­dzie­się­ciu róż­nych instrumentach.

Jego kom­po­zy­cje poja­wia­ją się tak­że w radio­wych słu­cho­wi­skach reży­se­ro­wa­nych przez Barbarę Marcinik w Radiowej Trójce. Aktualnie (do 02.04.15) muzy­ki T.ETNO moż­na słu­chać w radio­wej adap­ta­cji powie­ści Joanny Bator „Wyspa łza”, czy­ta­nej przez Danutę Stenkę.

butle gazowe, aut. BartĹ‚omiej ChĹ‚ądPoza dzia­łal­no­ścią solo­wą muzyk jest człon­kiem posze­rzo­ne­go skła­du MUMIO oraz per­ku­si­stą w zespo­le Makabunda, gra­ją­cym współ­cze­sne aran­ża­cja pol­skich szla­gie­rów okre­su przed­wo­jen­ne­go. Występuje rów­nież w etno-fol­ko­wym zespo­le Kalokagathos.

Prowadzi poka­zy instru­men­tów etnicz­nych, autor­skie warsz­ta­ty muzycz­ne oraz warsz­ta­ty pro­duk­cji instru­men­tów recyklingowych.

 

próba w domu, aut. Tomasz Drozdek

 

4 Replies to “Tomasz Drozdek na KDM”

  1. ja pró­bo­wa­łem tyl­ko na 6 instru­men­tach się nauczyć grać... i nic.... ale będę szu­kał do skut­ku dla sie­bie odpowiedniego 😛

Comments are closed.