Przygotowania do KDM

25. 05 — 26.05. AD 2012. — choć tak napraw­dę, to wszyst­ko zaczę­ło sie duuużo wcześniej.
W tych dniach jed­nak, w Domu św. Kaspra del Bufalo w Częstochowie,  mia­ło miej­sce spo­tka­nie szta­bu orga­ni­za­cyj­ne­go  IV Kasperiańskich Dni Młodzieży.

Kaspersi — to mło­dzi, któ­rzy pra­gną wzra­stać w duchu św. Kaspra, w ducho­wo­ści Przenajdroższej Krwi.
To Ci, któ­rym nie jest obo­jęt­ny Krzyk Krwi — a więc każ­de miej­sce i każ­dy czło­wiek na zie­mi, któ­ry potrze­bu­je posłan­nic­twa Jezusa Chrystusa. A więc Ty czy ja…

Z Warszawy, z Ożarowa, z Kłodzka, Lubina i oczy­wi­ście z samej Częstochowy zje­cha­li­śmy się my — mło­dzi [kapła­ni] i młod­si [świec­cy]  — by wspól­nie uwiel­biać Boga w tym dzie­le i pytać Go, jak to wszyst­ko widzi.

Duch Święty obfi­cie bło­go­sła­wił nas, poka­zu­jąc mno­gość tego, co może­my dać i zaproponować.
Już teraz więc zapra­sza­my od 24 do 26 sierp­nia, do Częstochowy, do Sanktuarium Krwi Chrystusa, by usły­szeć i doświad­czyć, że Wolność mamy we Krwi! Zapraszamy na warsz­ta­ty — muzycz­ne, bęb­niar­skie, medycz­ne, czy też dla chrze­ści­jań­skich lide­rów mło­dzie­żo­wych [ i inne, rzecz jasna :)] 

Zachęcamy, by spo­tkać nie­sa­mo­wi­tych ludzi, jak pań­stwo Telerowie — hima­la­ista i jego żona.
Będzie czas na wspól­ną modli­twę, posłu­cha­nie cie­ka­wych kon­fe­ren­cji i moc­nych świa­dectw dzia­ła­nia Jezusa!