Warsztaty pieczenia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wśród roz­ma­itych warsz­ta­tów, jakie odbę­dą się na Dniach Kasperiańskich, nie zabrak­nie miej­sca dla nauki pie­cze­nia cia­stek. To już tra­dy­cja KDM (a po warsz­ta­tach wszy­scy uczest­ni­cy Dni mają przy­jem­ność spró­bo­wać wypie­ków!). Po raz kolej­ny popro­wa­dzi te warsz­ta­ty Pani Basia, spe­cja­list­ka od pysz­no­ści i słodkości 🙂

Warsztaty pie­cze­nia, nie tyl­ko dla tych, któ­rych prze­ra­ża żmud­ne oddzie­la­nie żół­tek od bia­łek, prze­sie­wa­nie mąki,  wyczer­pu­ją­ce wał­ko­wa­nie?  Tylko tu i tyl­ko teraz speł­nisz swo­je odje­cha­ne kuli­nar­ne pomy­sły. Nie lękaj się wypłyń na głę­bię! Zapisz się na warsz­ta­ty pieczenia!