Warsztat majsterkowania

Warsztat maj­ster­ko­wa­nia popro­wa­dzi Damian Czajkowski wraz z Hubertem Rybczyńskim.

Macie pod ręką sta­rą, nie­po­trzeb­ną pale­tę, któ­rą zamier­za­cie spa­lić, no bo co inne­go z nią zrobić?

Zanim wrzu­ci­cie ją do ogni­ska, zaj­rzyj­cie na warsz­ta­ty majsterkowania.

Damian ze zwy­kłej pale­ty pomo­że Wam wycza­ro­wać funk­cjo­nal­ny fotel z regu­lo­wa­nym opar­ciem, ide­al­ny na sierp­nio­wy sma­żing. Albo sto­lik na kół­kach, funk­cjo­nal­ny kwiet­nik, krze­sło… KDM-owa Złota Rączka potra­fi wyrzeź­bić z pale­ty naj­więk­sze cuda.

Co wię­cej – chęt­nie nauczy tego wszyst­kich uczest­ni­ków jego warsztatów.

Hubert Rybczyński