Program XV Kasperiańskich Dni Młodych 2023

Jeśli tego jesz­cze nie zro­bi­łeś, a będziesz uczest­ni­czyć we wszyst­kich dniach mło­dych z wyży­wie­niem i noc­le­giem, pro­si­my zare­je­struj się na spo­tka­nie. oraz zapo­znaj się z przy­dat­ny­mi infor­ma­cja­mi dla uczestnika.

 

CZWARTEK (13.07.2023)

15:00 Otwarcie reje­stra­cji na spotkanie.

17.00 roz­po­czę­cie Kasperiańskich Dni Młodych
18.00 kolacja
19.30 gra terenowa
21.00 ognisko

PIĄTEK (14.07.2023)

8.15 posi­łek dla cia­ła (śnia­da­nie)
9.15 posi­łek dla ducha (modli­twa)
9.45 Bibliodrama – Agnieszka Kubara (wstęp wol­ny, zapraszamy)
12.00 Msza Święta
13.00 obiad
15.00 fla­sh­mob pod krzyżem
15.30
Plenerowe warsz­ta­ty uwiel­bie­nia – Ocaleni Worship (wstęp wol­ny, zapraszamy)
— bieg szta­fe­to­wy Kaspergedon

17.00 spo­tka­nie w grupach.
18.00 kolacja
19.00 Uwielbienie – Ocaleni Worship (wstęp wol­ny, zapraszamy)
21.00 – ognisko

 

SOBOTA (15.07.23)

8.15 posi­łek dla ciała
9.15 posi­łek dla ducha
10.00 spo­tka­nie z Grzegorzem Czerwickim (wstęp wol­ny, zapraszamy)
11.30 przy­go­to­wa­nie do Mszy świętej
12.00 Msza Święta - ks. Sebastian Kosecki (wstęp wol­ny, zapraszamy)
13.00 obiad
15.00 fla­sh­mob pod krzyżem
15.30 spo­tka­nie gór­skie (i nie tyl­ko) z Piotrem Pogonem
17.00 spo­tka­nie w grupach
(oraz warsz­ta­ty dla kobiet, pro­wa­dzi Ewa Nowak i Ania Soberka)
18.00 kolacja
19.30 wie­czór 40 lat Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce (wstęp wol­ny, zapraszamy)
(w pro­gra­mie film, występ muzycz­ny Misjonarzy Krwi Chrystusa)

 

NIEDZIELA (16.07.23)

8.15 posi­łek dla ciała
9.00 posi­łek dla ducha
9.45 spo­tka­nie z Ewą Nowak (wstęp wol­ny, zapraszamy)
11.00 Królewska Uczta — Eucharystia
12.00 Zakończenie.