Zaproszeni Goście na KDM 2023

Ocaleni Worship

Zespół mło­dych, zapa­lo­nych Bogiem ludzi, któ­rzy we współ­pra­cy z Jezuitami przy Uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej w Łodzi chwa­lą Boga śpie­wem, tań­cem i cały­mi sobą. Aktualnie two­rzy­my uwiel­bie­nia i wyda­rze­nia wraz ze @efez_wspolnota w któ­rej dzia­ła­my i jeste­śmy częścią.

Źródło zdję­cia: https://www.instagram.com/p/CjXXU1ONsRV/

 

 

 

 

Agnieszka Kubara

Psycholog i dzie­wi­ca kon­se­kro­wa­na. Fascynuje się spo­tka­nia­mi ze Słowem przez twór­czą eks­pre­sję, w tań­cu i w dro­dze, w muzy­ce i we wspól­no­cie. Gra na orga­nach w naszym Sanktuarium, cie­szą ją podró­że i ucze­nie się od innych ludzi. Szkoli się w European Bibliodrama Network, na KDM popro­wa­dzi warsz­ta­ty bibliodramy.

 

 

 

Grzegorz Czerwicki

Były ska­za­niec, któ­ry naj­pierw stra­cił wszyst­ko: rodzi­nę, wol­ność, otarł się o śmierć, tra­fił na 12 lat do wię­zie­nia, a potem, po wyj­ściu z nie­go… wszyst­ko wygrał! Jego życie zmie­ni­ło się o sto osiem­dzie­siąt stop­ni, choć nikt w wię­zie­niu nie dawał mu na to żad­nych szans! To, co jest dla nas waż­ne, to to, że patro­nem jego fun­da­cji został św. Kasper del Bufalo. Jak to się sta­ło? O tym wię­cej na spotkaniu 😉

Źródło zdję­cia: https://scontent-waw1‑1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435–9/41162380_10155881490569952_7667291130517520384_n.jpg

 

 

 

Piotr Pogon

Lew z nad­szarp­nię­tą grzy­wą” – jak sam o sobie mówi. Zdobywca Mount Kenia, Kilimandżaro, Elbrusa i Aconcagui. Pierwszy czło­wiek na świe­cie, któ­ry bez płu­ca ukoń­czył Ironmana. Mówi: „Urodziłem się czte­ro­krot­nie. Po kolej­nych nawro­tach cho­ro­by nowo­two­ro­wej przy­by­ło blizn na moim cie­le, lecz każ­dy dzień życia nabrał nad­zwy­czaj­ne­go tempa”.

Źródło zdję­cia: https://d‑art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/8d/fa/54123be9c33b9_o_medium.jpg

 

 

 

Ewa Nowak

Bardzo lubię pozna­wać nowych ludzi i uwa­żam, że każ­dy czło­wiek ma w sobie coś fajnego! 🙂

Prowadzę kon­to na Instagramie, na któ­rym sta­ram się poka­zy­wać wia­rę w codzien­no­ści, mówić o Bogu i rela­cji z Nim.

Lubię pisać i dzie­lić się tym, co Bóg zro­bił i wciąż robi (nie tyl­ko) w moim życiu. Wierzę, że w naszym kra­ju i na świe­cie szy­ku­je się duże przebudzenie.

Będę pro­wa­dzić warsz­ta­ty dla kobiet 15 lip­ca, o godz. 17:00 pod­czas Kasperiańskich Dni Młodych”

 

 

 

ks. Sebastian Kosecki

Prowadzi kon­to na TikToku, któ­re ma ponad 80 tys. obser­wu­ją­cych. Założył kon­to ze wzglę­du na pra­cę dusz­pa­ster­ską wśród mło­dzie­ży. Celem tego wszyst­kie­go jest nie­sie­nie dalej dobra i Ewangelii.

Najbardziej lubi nagry­wać TikToki z kimś, nie sam. Bo wte­dy zawsze jest jakaś for­ma inte­gra­cji oraz zabawy.

Bądź z nami na homi­lii, któ­ra wygło­si na Mszy Świętej w sobo­tę 15 lip­ca 2023 r. o godz. 12:00