Ocaleni Worship — 14 lipca 2023

Zespół uwiel­bie­nio­wy Ocaleni Worship dzia­ła przy wspól­no­cie Efez w Łodzi u Jezuitów!

Chwalą Boga tań­cem, śpie­wem i całym sobą!

Poprowadzą dla nas w pią­tek (14.07) ple­ne­ro­we warsz­ta­ty uwiel­bie­nia oraz UWIELBIENIE!

KIEDY?

  • 14 lip­ca 2023 r.
  • 15.30 Plenerowe warsz­ta­ty uwiel­bie­nia – Ocaleni Worship
  • 19.00 Uwielbienie – Ocaleni Worship

WSTĘP WOLNY

MIEJSCE

Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie
ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18
(dziel­ni­ca Parkita/Grabówka)

JAK DOJADĘ?

Dojazd auto­bu­sa­mi:

  • 124, 28 ‚29
  • przy­sta­nek „Wrocławska” (kie­ru­nek Szpital na Parkitce)

-> Mapy Google

Dlaczego ocaleni?

Bóg od jakie­goś cza­su pod­su­wał nam tę nazwę. W koń­cu zaczę­li­śmy się nad nią zastanawiać.

Jak się oka­za­ło każ­dy z nas odna­lazł w niej swo­je życie i dro­gę wia­ry, któ­ra pro­wa­dzi­ła i cały czas pro­wa­dzi do Ocalenia.

Więc tak, wszy­scy jeste­śmy „Ocaleni”.
Nasza wspólnota

Aktualnie two­rzy­my uwiel­bie­nia i wyda­rze­nia wraz ze @efez_wspolnota w któ­rej dzia­ła­my i jeste­śmy częścią

Zdjęcia, fil­my, tek­sty z ofi­cjal­ne­go kon­ta Instagram Ocaleni Worship.

Jeszcze jedna chwilka...

Jeśli podo­ba­ją Ci się wyda­rze­nia, któ­re orga­ni­zu­je­my pod­czas naszych Kasperiańskich Dni Młodych. A nie chciał­byś nic przeoczyć.

Zapisz się na nasz new­slet­ter Kasperiańskich Dni Młodych (ema­ile 2–3 razy do roku):

Newsletter KDM