Warsztaty tworzenia biżuterii artystycznej

Jesteś kre­atyw­ny ? A może chcesz się tego dowiedzieć ?
Jeżeli chcesz wyko­rzy­stać wła­sną wyobraź­nię oraz swo­ich talen­ty manu­al­ne (nawet te ukry­te, o któ­rych jesz­cze nie wiesz, że je masz), ser­decz­nie zapra­szam na moje warsz­ta­ty z two­rze­nia biżu­te­rii arty­stycz­nej. Tu stwo­rzysz wspa­nia­łe i ory­gi­nal­ne kol­czy­ki oraz inne ozdo­by, któ­re będą odzwier­cie­dla­ły Twoje wnę­trze. Poznasz pod­sta­wo­we tech­ni­ki robie­nia biżu­te­rii; nauczysz się, jak miło moż­na wyko­rzy­stać wol­ny czas w domu, przy pomo­cy dru­tu i koralika 😉

Postaram się zain­spi­ro­wać Cię do two­rze­nia cze­goś pięk­ne­go z małych rze­czy. Otóż na warsz­ta­tach nauczysz się, jak w pro­sty spo­sób sam/sama możesz stwo­rzyć jedy­ną i nie­po­wta­rzal­ną biżu­te­rię , któ­ra będzie uszczę­śli­wia­ła Ciebie lub kogoś Ci bliskiego.

Kasia
PS Możesz nawet uwa­żać, że masz dwie lewe ręce – to w niczym nie przeszkadza.
PS 2 WIEM, ŻE MASZ W SOBIE TALENT!
PS 3 Moje pra­ce możesz zoba­czyć tutaj

 

O pro­wa­dzą­cej:

Mam na imie Kasia , przy­naj­mniej tak na mnie mówią. Tworzę biżu­te­rię od 5 lat. Moim celem jest rato­wa­nie świa­ta, a że nie mam takiej mocy, pró­bu­ję rato­wać innych przed nudą i zara­żam swo­ją pasją oraz podej­ściem do życia. Motto „Bądź zmia­ną , któ­rej ocze­ku­jesz we wszechświecie”.