KDM 2014 — dzień pierwszy

Pierwszy dzień tego­rocz­nych Dni Kasperiańskich dobiegł koń­ca. Na polu namio­to­wym zapa­dła już cisza — nad­szedł czas na odpo­czy­nek po peł­nym wra­żeń roz­po­czę­ciu spo­tka­nia. Mieliśmy dziś oka­zję zapo­znać się ze sobą i nie­co zin­te­gro­wać przy tań­cach. Uczestniczyliśmy we Mszy św. w Sanktuarium, po któ­rej gospo­darz tego miej­sca, ks. Sebastian Pięta CPPS, udzie­lał indy­wi­du­al­ne­go bło­go­sła­wień­stwa reli­kwia­rzem Krwi Chrystusa. Po kola­cji swo­im świa­dec­twem i doświad­cze­niem pra­cy dusz­pa­ster­skiej w Irlandii dzie­lił się z nami o. Bartłomiej Parys SVD. Na zakoń­cze­nie dnia zapla­no­wa­na była gra tere­no­wa, w któ­rej towa­rzy­szy­ły nam posta­cie świętych.
Jutro znów wie­le się będzie dzia­ło, dla­te­go uda­je­my się już na odpo­czy­nek, wdzięcz­ni Bogu za łaski, jaki­mi nas dziś obda­rzał i za to pięk­ne słoń­ce, któ­re wyszło zza chmur tuż przed roz­po­czę­ciem programu 🙂