Stacja 0Rh+

Dni Kasperiańskie już za nami, ale przed nami kolej­ne mega wyda­rze­nie! Już dziś Radio Jasna Góra nada audy­cję pro­wa­dzo­ną przez Kaspersów oraz Misjonarzy Krwi Chrystusa. Będzie to pierw­sza audy­cja z cyklu „Stacja 0Rh+”. Kolejne nada­wa­ne będą w każ­dy pierw­szy i trze­ci czwar­tek mie­sią­ca o godzi­nie 17:00.
Nazwa audy­cji wypły­wa z fak­tu, że oso­ba mają­ca gru­pę krwi „0” jest uni­wer­sal­nym daw­cą, może podzie­lić się bez­cen­nym darem z czło­wie­kiem o każ­dej innej gru­pie, by rato­wać jego życie. Chcemy zwró­cić uwa­gę na to, by kon­ty­nu­ując misję św. Kaspra, być takim „uni­wer­sal­nym daw­cą” naszej krwi (sił, talen­tów, uśmie­chu, cie­pła...) wszę­dzie tam, gdzie zacho­dzi taka potrzeba.
Dzisiaj na ante­nie Radia Jasna Góra będzie­my się zasta­na­wiać: kto myśli za Ciebie? czy­li jaki wpływ ma na nas opi­nia publiczna.
W kolej­nych audy­cjach, oprócz dys­ku­sji zwią­za­nych z ich tema­tem prze­wod­nim, roz­ma­wiać będzie­my rów­nież o akcjach pro­wa­dzo­nych przez Wspólnotę Młodych „Kaspersi”, takich jak cho­ciaż­by „Pociąg do Nieba”.

Zapraszamy do słu­cha­nia przez inter­net już dziś, o godzi­nie 17:00, na www.radiojasnagora.pl