Gra terenowa — XV KDMy

Nietypowe warun­ki, zada­nia do wyko­na­nia, tra­sa peł­na przygód...

Nasi wspa­nia­li har­ce­rze przy­go­to­wa­li dla nas grę tere­no­wą, pod­czas któ­rej mogli­śmy lepiej się poznać. Harcerze nie oszczę­dzi­li nam bło­ta. 🤣 Była masa ruchu, śmie­chu i wspa­nia­łej zabawy.

Metą w naszej grze tur­niej był kościół, w któ­rym odby­ło się nabo­żeń­stwo oraz uwiel­bie­nie roz­po­czy­na­ją­ce nasze KDM.