Przedstawienie „Ten dziwak Kasper”

Kasperiańskie Dni Młodych zawsze dużą wagę przy­wią­zy­wa­ły do pro­mo­wa­nia sztu­ki i kultury.

Cieszymy się, że i w tym roku uda­ło się przed­sta­wić na deskach naszej sce­ny sztu­kę Piotra Żabczyńskiego „Ten dzi­wak Kasper”.

Udało się odkryć kil­ka nowych talen­tów aktor­skich, co mamy nadzie­ję, zaowo­cu­je w przy­szło­ści nowy­mi projektami.