Kaspergedon — po raz pierwszy

Kasperiańskie Dni Młodych, od pierw­sze­go spo­tka­nia, któ­re odby­ło się w 2008 roku, chcą się roz­wi­jać i wsłu­chi­wać w potrze­by cza­su dba­jąc o wzrost ducho­wy i fizycz­ny uczest­ni­ków.. W tym roku byli­śmy świad­ka­mi debiu­tu Kaspergedonu.

Ten mor­der­czy bieg z prze­szko­da­mi w przy­szłym roku zapo­wia­da się jesz­cze cie­ka­wiej. Szykujcie buty i formę:).