Gość KDM — s. Anna Mikołajewicz

Gość KDM — s. Anna Mikołajewicz

Z przy­jem­no­ścią przed­sta­wia­my Wam gościa tego­rocz­nych KDM! Siostra Anna Mikołajewicz jest jed­ną z bar­dziej odje­cha­nych Sióstr zakon­nych, jakie może­cie spo­tkać w Polsce. Zanim zosta­ła Adoratorką Krwi Chrystusa, skoń­czyła polo­ni­stykę w Poznaniu i zasły­nęła m.in.  z owi­ja­nia samo­cho­dów papie­rem toa­le­to­wym. Jej „karie­ra zakon­na” roz­po­częła się w Kościelisku, co… 

Tomasz Drozdek na KDM

Tomasz Drozdek na KDM

Przedstawiamy Wam Tomasza Drozdka, któ­ry popro­wa­dzi warsz­ta­ty muzy­ki etno na VII KDM 🙂 T.ETNO (Tomasz Drozdek) – muzyk, kom­po­zy­tor, aran­żer; per­ku­si­sta, per­ku­sjo­na­li­sta, mul­ti-instru­­me­n­ta­­li­­sta etnicz­ny, kolek­cjo­ner rzad­kich instru­men­tów z róż­nych stron świa­ta. W swo­im solo­wym pro­jek­cie muzycz­nym łączy brzmie­nia nie­ty­po­wych instru­men­tów etnicz­nych z brzmie­nia­mi elek­tro­nicz­ny­mi i techniką… 

Spotkanie organizacyjne przed KDM 2015

Spotkanie organizacyjne przed KDM 2015

Przygotowania do VII Kasperiańskich Dni Młodych nabie­ra­ją tem­pa! Znamy już coraz wię­cej szcze­gó­łów na temat tego­rocz­nych gości, warsz­ta­tów i prze­bie­gu całe­go spo­tka­nia. W naj­bliż­szych dniach będzie­my Was o tym infor­mo­wać, więc zachę­ca­my do śle­dze­nia naszej stro­ny i pro­fi­lu na fb 🙂 Wszystkich, któ­rzy chcie­li­by włą­czyć się… 

Frascati 2015

Zapraszamy do udzia­łu w Międzynarodowym Spotkaniu Młodych we Frascati (Włochy) 29 grud­nia 2014 – 6 stycz­nia 2015 Świętowanie dwu­stu lat Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa – spo­tka­nie dla mło­dych zwią­za­nych z Rodziną Krwi Chrystusa   Program: 29.12.2014 – przy­by­cie do Rzymu 30.12.2014 – wizy­ta w San Felice… 

KDM 2014 — sobota

Trzeci dzień tego­rocz­nych Dni Kasperiańskich dobie­ga koń­ca. Działo się! Rozpoczęliśmy modli­wą poran­ną, po któ­rej spo­tka­li­śmy się z ks. Kubą Bartczakiem. Opowiedział nam histo­rię swo­je­go życia i powo­ła­nia — tego, jak z „chło­pa­ka w sze­ro­kich por­t­kach” (jak sam mówi) stał się księ­dzem. Zarapował też… 

KDM 2014 — dzień pierwszy

Pierwszy dzień tego­rocz­nych Dni Kasperiańskich dobiegł koń­ca. Na polu namio­to­wym zapa­dła już cisza — nad­szedł czas na odpo­czy­nek po peł­nym wra­żeń roz­po­czę­ciu spo­tka­nia. Mieliśmy dziś oka­zję zapo­znać się ze sobą i nie­co zin­te­gro­wać przy tań­cach. Uczestniczyliśmy we Mszy św. w Sanktuarium, po… 

Przygotowania

Przygotowania

Już jutro roz­po­czy­na­ją się Dni Kasperiańskie! Na tere­nie Sanktuarium Krwi Chrystusa pra­ca wre. Robimy wiel­kie sprzą­ta­nie, przy­go­to­wu­je­my pole namio­to­we, wypró­bo­wu­je­my nagło­śnie­nie. Ekipa orga­ni­za­cyj­na jest już pra­wie w kom­ple­cie i od kil­ku dni żyje tyl­ko nad­cho­dzą­cy­mi KDM. Nie może­my się docze­kać momen­tu, kiedy… 

Spotkania z gośćmi KDM

Dla osób, któ­re nie będą mogły uczest­ni­czyć w całych Dniach Kasperiańskich, pozo­sta­je opcja uczest­nic­twa w nie­któ­rych punk­tach pro­gra­mu. W czwar­tek o 20:00 spo­tka­my się z o. Bartłomiejem Parysem SVD — misjo­na­rzem pra­cu­ją­cym w Irlandii. W sobo­tę o 10:00 gościć będzie­my ks. Kubę Bartczaka, zna­ne­go rape­ra. Pan Tomasz Zimoch…