II Kasperiańskie Dni Młodych — Film

Tak wyglą­da­ło nasze II spo­tka­nie mło­dych w Częstochowie. W pro­gra­mie dni mło­dych był kon­cert zespo­łu Royal Rap, przed­sta­wie­nie „Jonasz” Teatru „A”, nabo­żeń­stwo ewan­ge­li­za­cyj­ne, tań­ce integracyjne...