Aktualności

XIII Kasperiańskie Dni Młodych 2021

XIII Kasperiańskie Dni Młodych 2021

Zapraszamy na XIII Kasperiańskie Dni Młodych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 19–22 sierp­nia 2021 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tematem dni będą sło­wa św. Kaspra del Bufalo: „Miłość nie jest leni­wa, ponie­waż jest ogniem, któ­ry nigdy nie jest nieruchomy”.… 

Ministrancka Wytwórnia Muzyczna

Ministrancka Wytwórnia Muzyczna

MWM, czy­li Ministrancka Wytwórnia Muzyczna zade­biu­to­wa­ła w 2019 roku paro­dią „Ona by tak chcia­ła słu­żyć ze mną”.  MWM two­rzy Romek Bodzioch, Mateusz Wyszogrodzki, Kacper Gieroń, Patryk Paszko, Sebastian Wróbel i Adrian Fiszer, któ­rzy są praw­dzi­wy­mi mini­stran­ta­mi, a nie tam żad­ny­mi pod­ra­biań­ca­mi. MWM to grupa… 

Opowieść o Jonaszu — Krakowski Teatr Biblijny — na KDMach 2020!

Opowieść o Jonaszu — Krakowski Teatr Biblijny — na KDMach 2020!

Opowieść o Jonaszu” to przed­sta­wie­nie zre­ali­zo­wa­ne w kon­wen­cji kome­dio­wej. Barwny, biblij­ny tekst został przez auto­ra spek­ta­klu potrak­to­wa­ny jako oka­zja do snu­cia teatral­nej opo­wie­ści peł­nej wyra­zi­stych, zabaw­nych posta­ci (wciąż prze­bie­ra­ją­cych się w nowy kostium – gra wszak tyl­ko dwóch akto­rów) i nie­ocze­ki­wa­nych zwro­tów akcji. W spektaklu… 

Trochę ważnych informacji dla uczestników

Kochani, XII Kasperiańskie Dni Młodych roz­pocz­ną się już nie­dłu­go. Chcemy przy­po­mnieć Wam kil­ka waż­nych spraw. Każdego uczest­ni­ka obo­wią­zu­ją pro­ce­du­ry zwią­za­ne z COVID-19, infor­ma­cje na stro­nie reje­stra­cji. Nie zapo­mnij­cie zabrać ze sobą śpi­wo­ra, karimaty/materaca i namio­tu. Przydatna może być też latar­ka. Jeśli cho­dzi o namioty… 

Codzienna Ewangelia z rozważaniami w cenie promocyjnej 15 zł

Codzienna Ewangelia z rozważaniami w cenie promocyjnej 15 zł

W związ­ku z otrzy­ma­nym zwro­tem roz­wa­żań Żyć Ewangelią 2020 z hur­tow­ni Wydawnictwo POMOC ofe­ru­je teraz tę pozy­cje w pro­mo­cyj­nej cenie 15 zł. Zachęcamy do zaku­pu na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.wydawnictwopomoc.pl lub tele­fo­nicz­nie pod nr tel. 34 366 54 86, 512 922 762 Informujemy rów­nież, że z tej i każdej… 

Wydawnictwo POMOC pomaga szpitalom w walce z wirusem

Wydawnictwo POMOC pomaga szpitalom w walce z wirusem

Wydawnictwo POMOC, z każ­dej kupio­nej książ­ki w mie­sią­cu kwiet­niu, 15% prze­zna­czy na pomoc szpi­ta­lom w wal­ce z koro­na­wi­ru­sem. W związ­ku z otrzy­ma­nym zwro­tem roz­wa­żań Żyć Ewangelią 2020 z hur­tow­ni Wydawnictwo POMOC ofe­ru­je teraz tę pozy­cję w pro­mo­cyj­nej cenie 15 zł. Zachęcamy do zaku­pu na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.wydawnictwopomoc.pl…