IV Kasperiańskie Dni Młodych — galeria

W dniach 24–26 sierp­nia 2012 r. mia­ły miej­sce IV Kasperiańskie Dni Młodych. Tegoroczne dni były pod hasłem: „Wolność mamy we Krwi”. Poniżej nie­wiel­ka cześć z wszyst­kich zdjęć zro­bio­nych na KDM. Wkrótce będą doda­ne nowe. Jeżeli posia­dasz jakieś cie­ka­we zdję­cia to pro­szę podziel się z nami...

koncert Violi Brzezińskiej

I Kasperiańskie Dni Młodych — galeria

Życie Kaspra del Bufalo, jego cha­ry­zmat i nie­zmor­do­wa­ny zapał ewan­ge­li­za­cyj­ny – to temat prze­wod­ni I Kasperiańskich Dni Młodych — spo­tka­nia, któ­re odby­ło się w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie w dniach 17 — 19 paź­dzier­ni­ka 2009.