Kasperiańskie Dni Młodych to nie tyl­ko jed­no wyda­rze­nie w waka­cje. Pragniemy prze­dłu­żać dobrą atmos­fe­rę i docie­rać z Bożą Miłością w róż­ne miej­sca Polski, dla­te­go zapra­sza­my wszyst­kich na spo­tka­nia „KDM na waliz­kach”. Dla tych co pra­gną bar­dziej wzra­stać ducho­wo zapra­sza­my tak­że na reko­lek­cje. A ci któ­rych roz­pie­ra miłość Boża niech wsia­da­ją razem z nami do Pociągu do Nieba aby gło­sić Ewangelię.

KDM na walizkach

 • (spo­tka­nie dla uczest­ni­ków Kasperiańskich Dni Młodych i wszyst­kich mło­dych od 16 do 30 lat)
 • 30 sty­czeń- 1 luty 2015 — (Ożarów Mazowiecki, ul. Zamoyskiego 19) — zjazd uczest­ni­ków 30 stycz­nia wie­czo­rem, roz­po­czę­cie pro­gra­mu 31 stycz­nia o godz. 8.00

Rekolekcje dla młodzieży

 • 12–14 gru­dzień 2014 — ” Odpowiedź Krwi Boga” — (Częstochowa, ul. Mąkoszy 1)
 • 19–21 gru­dzień 2014 – „Odpowiedź Krwi Boga” — (Ożarów Mazowiecki, ul. Zamoyskiego 19)
 • 27 ‑31 sty­czeń 2015 (Ożarów Mazowiecki, ul. Zamoyskiego 19)
 • 10–14 luty 2015 (Częstochowa, ul. Mąkoszy 1)
 • Podane wyżej reko­lek­cje są orga­ni­zo­wa­ne w naszych domach rekolekcyjnych:
  Dom Rekolekcyjny św. Kaspra w Częstochowie
  Dom Rekolekcyjny św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim (koło Warszawy)

Kasperiańskie Dni Młodych

 • 20–23 sier­pień 2015

Pociąg do Nieba — Częstochowa

 • każ­dy 4 pią­tek mie­sią­ca (poza lip­cem i sierp­niem) – patro­le modli­tew­ne połą­czo­ne z ewan­ge­li­za­cją, akcja­mi cha­ry­ta­tyw­ny­mi i innymi
 • info wkrót­ce na: stro­nie Pociągu do Nieba 

 

Formularz zgłoszeniowy na powyższe terminy

* (wyma­ga­ne)
Zgłaszam się na:

Jesteś nie zdecydowany?

Zapisz się na Newsletter aby cza­sa­mi otrzy­mać dokład­niej­sze infor­ma­cje o reko­lek­cjach, spo­tka­niach i innych akcjach.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.