Codzienna Ewangelia z rozważaniami w cenie promocyjnej 15 zł

W związ­ku z otrzy­ma­nym zwro­tem roz­wa­żań Żyć Ewangelią 2020 z hur­tow­ni Wydawnictwo POMOC ofe­ru­je teraz tę pozy­cje w pro­mo­cyj­nej cenie 15 zł.

Zachęcamy do zaku­pu na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.wydawnictwopomoc.pl

lub tele­fo­nicz­nie pod nr tel. 34 366 54 86, 512 922 762

Informujemy rów­nież, że z tej i każ­dej innej kupio­nej książ­ki w mie­sią­cu kwiet­niu, 15% prze­zna­czy­my na pomoc szpi­ta­lom w wal­ce z koronawirusem.

POMOC” Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
42–221 Częstochowa
tel. 34 366 54 86
kom. 512 922 762
e‑mail: wydawnictwo@wydawnictwopomoc.pl