Judyta Syrek

Judyta Syrek – autor­ka popu­lar­nych ksią­żek takich jak: „Kobieta, boska tajem­ni­ca”, „Sekrety mni­chów” (wyróż­nio­na nagro­dą Fenix w 2007 r.), „Uwierzcie w koniec świa­ta”, czy „Nie bój się żyć”.

Przez wie­le lat współ­pra­co­wa­ła z domi­ni­ka­ni­nem o. Joachimem Badenim; od wrze­śnia będzie­my mogli towa­rzy­szyć jej w pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym „Sekrety mni­chów”, któ­ry współ­pro­wa­dzi z o. Leonem Knabitem w TVP 1.

Ma gło­wę peł­ną pomy­słów. Prowadzi spo­tka­nia i warsz­ta­ty dla kobiet o ich toż­sa­mo­ści. Swoim spo­so­bem bycia i wie­dzą na temat kobiet pod­bi­ła ser­ca uczest­ni­czek spo­tka­nia mło­dych na Wołczynie. W tym roku będzie gościem spe­cjal­nym IX Kasperiańskich Dni Młodych.