Opowieść o Jonaszu — Krakowski Teatr Biblijny — na KDMach 2020!

Opowieść o Jonaszu” to przed­sta­wie­nie zre­ali­zo­wa­ne w kon­wen­cji komediowej.

Barwny, biblij­ny tekst został przez auto­ra spek­ta­klu potrak­to­wa­ny jako oka­zja do snu­cia teatral­nej opo­wie­ści peł­nej wyra­zi­stych, zabaw­nych posta­ci (wciąż prze­bie­ra­ją­cych się w nowy kostium – gra wszak tyl­ko dwóch akto­rów) i nie­ocze­ki­wa­nych zwro­tów akcji.

W spek­ta­klu jest spo­ro odnie­sień do współ­cze­sno­ści, akcja toczy się wart­ko, zaś sce­nicz­ni boha­te­ro­wie nie­po­rad­nie zma­ga­ją się z cię­ża­rem teo­lo­gicz­nych tre­ści od któ­rych aż roi się w „Księdze Jonasza”. W koń­cu Jonasz tak­że się nawra­ca i zaczy­na rozu­mieć, że „...Sercem Boga jest Miłosierdzie”.

Autorski spek­takl Mariusza Kozubka opar­ty na moty­wach sta­ro­te­sta­men­tal­nej „Księgi Jonasza”.
Pierwotnie zre­ali­zo­wa­ny z Zespołem Teatru „A” jako musi­cal , aktu­al­nie wysta­wia­ny jako kame­ral­ny spek­takl dramatyczny.

Jednoaktowe, kame­ral­ne przed­sta­wie­nie gra­ne przez dwóch akto­rów: Mariusz Kozubek i Piotr Solorz (aktor-woka­li­sta).