KDM 2021

Dzień pierwszy — KDM 2021

Dzień pierwszy — KDM 2021

The final count­down i… XIII Kasperiańskie Dni Młodych sta­ły się fak­tem! W roz­sta­wio­nym przed sank­tu­arium namio­cie moż­na zoba­czyć wie­le nowych twa­rzy, cho­ciaż i wytrwa­łych wete­ra­nów też nie bra­ku­je. Na roz­po­czę­cie wybrzmiał Hymn KDM (jak dobrze było usły­szeć go zno­wu!). Później przy­szedł czas…