Dzień pierwszy — KDM 2021

The final count­down i… XIII Kasperiańskie Dni Młodych sta­ły się fak­tem! W roz­sta­wio­nym przed sank­tu­arium namio­cie moż­na zoba­czyć wie­le nowych twa­rzy, cho­ciaż i wytrwa­łych wete­ra­nów też nie bra­ku­je. Na roz­po­czę­cie wybrzmiał Hymn KDM (jak dobrze było usły­szeć go zno­wu!). Później przy­szedł czas na inte­gra­cję, któ­ra pomo­gła naszej kre­atyw­no­ści wyjść z ram. Do cze­go na bez­lud­nej wyspie przy­da się pla­sti­ko­wa czasz­ka ze zdej­mo­wa­ną górą? Przecież to jasne, że to świet­na misecz­ka na orzesz­ki! 😉 Takie i podob­ne zagad­ki – tyl­ko u nas!
Minispektakl o czer­wo­nych krwin­kach, któ­ry był następ­nym punk­tem pro­gra­mu, pomógł nam wgłę­bić się nie­co w temat tej edy­cji Kasperiańskich Dni Młodych.
Najlepsze zosta­wi­li­śmy na sam koniec – czy­li ado­ra­cja przed Najświętszym Sakramentem. Zawsze działa 😉
To dopie­ro pierw­szy dzień. Jutro przed nami nowe przy­go­dy… Show must go on!
Dominika

Hymn Kasperiańskie Dni Młodych na rozpoczęcie XIII KDMów

Fragment zabawy integracyjnej „Możliwości”

 

 

 

Scenka ewangelizacyjna o erytrocytach...