Dzień drugi — KDM 2021

Rozpoczęliśmy wyjąt­ko­wą modli­twą, pro­wa­dzo­ną przez s. Tatianę, w któ­rej uświa­do­mi­li­śmy sobie, że to Bóg doko­nu­je wzro­stu dobra w nas, nawet gdy my sami sobie tego nie uświadamiamy.

Kolejny punkt to zaję­cia spor­to­we, a tak­że kon­fe­ren­cja ks. Damiana Siwickiego CPPS o miło­ści, któ­ra nie jest leniwa.

 

 

 

 

Po Mszy św. i obie­dzie odby­ły się warsz­ta­ty graf­fi­ti i spor­to­we oraz teatralne.