Rekolekcje dla rozeznania powołania

Kiedy:
4 lipiec 2016@16:00 – 8 lipiec 2016@09:00
2016-07-04T16:00:00+02:00
2016-07-08T09:00:00+02:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
świętego Kaspra del Bufalo
42-200 Częstochowa
Polska

moje powołanie

Powo­ła­nie to szcze­gól­ny plan Boga wzglę­dem oso­by. Odna­le­zie­nie miej­sca na zie­mi, któ­re wybrał dla mnie Bóg jest jed­ną z naj­cie­kaw­szych, naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych i eks­cy­tu­ją­cych rze­czy na świe­cie. Odpo­wie­dze­nie sobie na pyta­nie co jest moim powo­ła­niem daje poczu­cie sta­bil­no­ści tak, że od tego momen­tu moż­na wszyst­kie swo­je siły skon­cen­tro­wać na reali­zo­wa­niu tego Boże­go planu.

W takim razie, w jaki spo­sób mogę usły­szeń głos Boga? Jak roze­znać czy moim prze­zna­cze­niem jest życie rodzin­ne, kapłań­skie, a może jako świec­ki wolontariusz? (…)

Przeczytaj więcej o rekolekcjach powołaniowych

Ter­min reko­lek­cji: 4–8 lip­ca 2016 r.

Miej­sce:
Sank­tu­arium Krwi Chrystusa
(Dom reko­lek­cyj­ny św. Wawrzyńca)

ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18
Częstochowa

Dla kogo: męż­czyźni powy­żej 15 lat

Nie­zbędne rze­czy do zabra­nia: Pismo Świę­te (Sta­ry i Nowy Testa­ment), zeszyt i dłu­go­pis, lekar­stwa (szcze­gól­nie te przyj­mo­wane na stałe).

Zgło­sze­nia:

Ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS
lukasz@odkupieni.pl
tel. 889 376 662

Bookmark and Share