Kasperiańskie Dni Młodych 2023

Kiedy: 13 lipiec 2023 – 16 lipiec 2023 cało­dnio­wy
Gdzie: Św. Kaspra del Bufalo 2/18, Częstochowa 

Zapraszamy na XV Kasperiańskie Dni Młodych, p.t: „Mam war­tość”. Odbędą się w dniach 13–16 lip­ca 2023 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Wyjątkowo w tym roku dni mło­dychView More

XII Kasperiańskie Dni Młodych 2020

Kiedy: 20 sier­pień 2020@14:00 – 23 sier­pień 2020@13:30
Gdzie: Sanktuarium Krwi Chrystusa, świę­te­go Kaspra del Bufalo 2/18, 42–221 Częstochowa, Polska 

Zapraszamy na XII Kasperiańskie Dni Młodych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 20–23 sierp­nia 2020 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tematem dni będą sło­wa św. Kaspra delView More

XI Kasperiańskie Dni Młodych

Kiedy: 15 sier­pień 2019 – 18 sier­pień 2019 cało­dnio­wy
Gdzie: Sanktuarium Krwi Chrystusa, świę­te­go Kaspra del Bufalo 2/18, 42–221 Częstochowa, Polska 

Drodzy Młodzi! Zapraszamy na XI Kasperiańskie Dni Młodych. Tematem tego­rocz­nych dni będzie: „Kochaj i rób co chcesz”. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 doView More

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC

Kiedy: 19 listo­pad 2018@18:00 – 22 listo­pad 2018@14:00
Gdzie: 05–850 Ożarów Mazowiecki, Polska, Hr. Władysława Zamoyskiego 19, 34–500 Zakopane, Polska 

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC 19–22.11.2018 r. Dro­dzy Księ­ża Dyrek­to­rzy Wydzia­łów Duszpasterskich ! Jako odpo­wie­dzial­ny za Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce chciał­bym zachę­cić szcze­gól­nie Księ­ży Opie­ku­nów naszejView More

X Kasperiańskie Dni Młodych

Kiedy: 16 sier­pień 2018 – 19 sier­pień 2018 cało­dnio­wy
Gdzie: Sanktuarium Krwi Chrystusa, świę­te­go Kaspra del Bufalo 2/18, 42–221 Częstochowa, Polska 

Zapra­szamy na X Kasperiańskie Dni Młodych, któ­re odbę­dą się od 16 do 19 sierp­nia 2018 roku w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 doView More

Rekolekcje dla rodzin

Kiedy: 18 lipiec 2017@16:00 – 23 lipiec 2017@09:00
Gdzie: Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego, Jana Zamoyskiego 19, 05–850 Ożarów Mazowiecki, Polska 

Informacje o reko­lek­cjach rodzin (w skró­cie): Tre­ści: Tema­ty będą prak­tycz­ne — doty­czą­ce życia rodzin­ne­go i mał­żeń­skie­go. Szcze­gó­ły są jesz­cze w przy­go­to­wa­niu. Tema­ty będą opar­te w głów­nej mie­rze na dzie­łachView More

Rekolekcje dla rozeznania powołania

Kiedy: 4 lipiec 2016@16:00 – 8 lipiec 2016@09:00
Gdzie: Sanktuarium Krwi Chrystusa, świę­te­go Kaspra del Bufalo, 42–200 Częstochowa, Polska 

Powo­ła­nie to szcze­gól­ny plan Boga wzglę­dem oso­by. Odna­le­zie­nie miej­sca na zie­mi, któ­re wybrał dla mnie Bóg jest jed­ną z naj­cie­kaw­szych, naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych i eks­cy­tu­ją­cych rze­czy na świe­cie.View More