XII Kasperiańskie Dni Młodych 2020

XII Kasperiańskie Dni Młodych 2020

Kiedy: 20 sier­pień 2020@14:00 – 23 sier­pień 2020@13:30
Gdzie: Sanktuarium Krwi Chrystusa, świę­te­go Kaspra del Bufalo 2/18, 42–221 Częstochowa, Polska 

Zapraszamy na XII Kasperiańskie Dni Młodych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 20–23 sierp­nia 2020 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Tematem dni będą sło­wa św. Kaspra del Bufalo: „Mimo wszyst­ko dzia­ło się dobro”. Chcemy razem z nim spo­glą­dać na nie­spo­koj­ny świat ocza­mi wiary… 

XI Kasperiańskie Dni Młodych

Kiedy: 15 sier­pień 2019 – 18 sier­pień 2019 cało­dnio­wy
Gdzie: Sanktuarium Krwi Chrystusa, świę­te­go Kaspra del Bufalo 2/18, 42–221 Częstochowa, Polska 

Drodzy Młodzi! Zapraszamy na XI Kasperiańskie Dni Młodych. Tematem tego­rocz­nych dni będzie: „Kochaj i rób co chcesz”. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spotkać… 

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC

Kiedy: 19 listo­pad 2018@18:00 – 22 listo­pad 2018@14:00
Gdzie: 05–850 Ożarów Mazowiecki, Polska, Hr. Władysława Zamoyskiego 19, 34–500 Zakopane, Polska 

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC 19–22.11.2018 r. Dro­dzy Księ­ża Dyrek­to­rzy Wydzia­łów Duszpasterskich ! Jako odpo­wie­dzial­ny za Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce chciał­bym zachę­cić szcze­gól­nie Księ­ży Opie­ku­nów naszej Wspól­no­ty w para­fiach w Pol­sce do udzia­łu w dorocz­nych reko­lek­cjach. Jeśli to moż­li­we pro­szę o powia­do­mie­nie też innych Kapłanów,… 

X Kasperiańskie Dni Młodych

X Kasperiańskie Dni Młodych

Kiedy: 16 sier­pień 2018 – 19 sier­pień 2018 cało­dnio­wy
Gdzie: Sanktuarium Krwi Chrystusa, świę­te­go Kaspra del Bufalo 2/18, 42–221 Częstochowa, Polska 

Zapra­szamy na X Kasperiańskie Dni Młodych, któ­re odbę­dą się od 16 do 19 sierp­nia 2018 roku w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spotkać… 

Rekolekcje dla rodzin

Kiedy: 18 lipiec 2017@16:00 – 23 lipiec 2017@09:00
Gdzie: Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego, Jana Zamoyskiego 19, 05–850 Ożarów Mazowiecki, Polska 

Informacje o reko­lek­cjach rodzin (w skró­cie): Tre­ści: Tema­ty będą prak­tycz­ne — doty­czą­ce życia rodzin­ne­go i mał­żeń­skie­go. Szcze­gó­ły są jesz­cze w przy­go­to­wa­niu. Tema­ty będą opar­te w głów­nej mie­rze na dzie­łach i odkry­ciach dorad­cy mał­żeń­skie­go Gare­go Chap­ma­na, któ­re­go naj­słyn­niej­szą książ­ką jest Pięć języ­ków miło­ści (moż­na będzie odkryć swój język miłości… 

Rekolekcje dla rozeznania powołania

Kiedy: 4 lipiec 2016@16:00 – 8 lipiec 2016@09:00
Gdzie: Sanktuarium Krwi Chrystusa, świę­te­go Kaspra del Bufalo, 42–200 Częstochowa, Polska 

Powo­ła­nie to szcze­gól­ny plan Boga wzglę­dem oso­by. Odna­le­zie­nie miej­sca na zie­mi, któ­re wybrał dla mnie Bóg jest jed­ną z naj­cie­kaw­szych, naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych i eks­cy­tu­ją­cych rze­czy na świe­cie. Odpo­wie­dze­nie sobie na pyta­nie co jest moim powo­ła­niem daje poczu­cie sta­bil­no­ści tak, że od tego… 

IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017

IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017

Kiedy: 17 sier­pień 2017@16:00 – 20 sier­pień 2017@13:00
Gdzie: Sanktuarium Krwi Chrystusa, Świętego Kaspra del Bufalo 2/18, 42–221 Częstochowa, Polska 

Zapraszamy na IX Kasperiańskie Dni Młodych, w tym roku tema­tem jest: „Dwie cało­ści ku jed­no­ści”. Najważniejsze infor­ma­cje dot. spo­tka­nia: Termin: 17–20 sierp­nia 2017 r. Miejsce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18 dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpital…