XII Kasperiańskie Dni Młodych 2020

Kiedy:
20 sierpień 2020@14:00 – 23 sierpień 2020@13:30
2020-08-20T14:00:00+02:00
2020-08-23T13:30:00+02:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
świętego Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Polska
Koszty:
60 zł

Zapraszamy na XII Kasperiańskie Dni Młodych (w realu), któ­re odbę­dą się w dniach 20–23 sierp­nia 2020 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Tematem dni będą sło­wa św. Kaspra del Bufalo: „Mimo wszyst­ko dzia­ło się dobro”. Chcemy razem z nim spo­glą­dać na nie­spo­koj­ny świat ocza­mi wia­ry i ufno­ści. Będziemy się uczyć jak zoba­czyć dobro i odkry­wać pięk­no wśród tru­dów codzienności.

W programie:

 • Krakowski Teatr Biblijny — wystą­pi ze spek­ta­klem p.t. „JONASZ” — opo­wieść o czło­wie­ku, któ­ry pró­bo­wał prze­chy­trzyć PanaBoga.
 • kon­cert MWM, czy­li Ministrancka Wytwórnia Muzyczna. „Kato styl życia” i inne hity z mini­stranc­kiej zakry­stii. Rapowy prze­kaz wia­ry i służ­by Bogu przy ołta­rzu w kościele.
 • JE abp. Wacław Depo — Arcybiskup Częstochowski
 • ks. Michał Krawczyk — Duszpasterz Akademicki, dyrek­to­rem SNE w Częstochowie
 • s. Tatiana Studentova ASC,
 • ks. Łukasz Tarnowski CPPS,
 • i inni goście.
 • ponad­to:,
 • tań­ce,
 • kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia w grupach
 • modli­twa, Msza św., Adoracja
 • moż­li­wość roz­mo­wy z Misjonarzami i Siostrami Zakonnymi

Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać Żywego i Kochającego Boga, aby odna­leźć lub umoc­nić swo­ją wiarę.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

Zapraszamy do zgła­sza­nia się na Kasperiańskie Dni Młodych.

Informację o przy­ję­ciu na spo­tka­nie dosta­nie­cie w e‑mailu potwier­dza­ją­cym. Warunkiem uczest­nic­twa w KDM będzie speł­nie­nie wymo­gów okre­ślo­nych przez mini­ster­stwo zdro­wia, o któ­rych będzie­cie mogli prze­czy­tać na naszej stro­nie.

W poczu­ciu tro­ski o bez­pie­czeń­stwo Wasze i innych osób jako jeden z gadże­tów na tego­rocz­ne Kasperiańskie Dni Młodych przy­go­to­wa­li­śmy dla uczest­ni­ków masecz­ki ze św. Kasprem i tema­tem spotkania.

Ministrancka Wytwórnia Muzyczna

Plakat Spotkania Młodych

Kilka stop kaletek z poprzednich dni młodych:

Zobacz wszyst­kie zdjęcia

 

Zapoznaj się z KDM poprzez poniższe filmiki

Filmy pole­ca­my tym, któ­rzy są pierw­szy raz na naszej stronie.

Poniżej parę slaj­dów z KDMów. Sprawdź jak to jest być z nami 🙂