X Kasperiańskie Dni Młodych

Kiedy:
16 sierpień 2018 – 19 sierpień 2018 całodniowy
2018-08-16T00:00:00+02:00
2018-08-20T00:00:00+02:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
świętego Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Polska
Koszty:
60 zł

Zapra­szamy na X Kasperiańskie Dni Młodych, któ­re odbę­dą się od 16 do 19 sierp­nia 2018 roku w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 33 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktyw­nie wyko­rzy­stać kil­ka dni waka­cji, nawią­zać nowe rela­cje przy­jaź­ni, spo­tkać Żywego i Kochającego Boga, aby odna­leźć lub umoc­nić swo­ją wia­rę. Tegoroczne Dni będą prze­bie­gać pod hasłem: „Krew daje Moc”.

Niektóre punkty programu:

  • Konferencja Abpa Grzegorza Rysia w pią­tek 18 sierp­nia o 10.30
  • spo­tka­nie z Siostrą Anną Bałchan w pią­tek o 15.30
  • kon­cer­ty
  • warsz­ta­ty pla­stycz­ne, z zarzą­dza­nia cza­sem, ciast­kar­skie, maj­ster­ko­wa­nia, tań­ca i inne
  • zaję­cia fit­ness, zum­by i gry zespołowe
  • kar­mie­nie ducha i odno­wa ser­ca na modli­twie i Eucharystii
  • oka­zja do roz­mów z Misjonarzami Krwi Chrystusa i Siostrami z róż­nych Zgromadzeń
  • inte­gra­cja przy tań­cach, śpie­wach i zabawach
  • inne nie­spo­dzian­ki
  • ...

Zaproszeni goście


Koszt udzia­łu to tyl­ko 60 zł. (w tym pole namio­to­we, wyży­wie­nie, notat­nik i gadżet)

WAŻNE — 10 zł kosz­tów udzia­łu każ­de­go uczest­ni­ka zosta­nie prze­ka­za na na Fundację Siostry Hatune, któ­ra wyku­pu­je z nie­wo­li kobie­ty chrze­ści­jan­ki upro­wa­dzo­ne przez ISIS na nie­wol­ni­ce seksualne.

 

Zapoznaj się z KDM poprzez poniższe filmiki

Filmy pole­ca­my tym, któ­rzy są pierw­szy raz na naszej stronie.

Poniżej parę slaj­dów z KDMów. Sprawdź jak to jest być z nami 🙂