Anna Pietrzak

Po 6 let­niej prze­rwie od karie­ry tanecz­nej na umac­nia­nie swo­jej wia­ry, zaczę­ła odkry­wać taniec uwiel­bie­nia, czer­piąc z doświad­cze­nia Doroty Herok (Służba Proroczego Uwielbienia YaDaH)

Odkąd Bóg ponow­nie zapro­sił ją do tań­ca, uczy się podą­żać za Duchem Świętym nie tyl­ko w życiu, ale też w uwiel­bie­niu ruchem.