Michał „Pax” Bukowski

Prowadzący i repor­ter w Studio Raban, raper, lider zespo­łu Muode Koty, kon­fe­ran­sjer, reży­ser i wydaw­ca, a pry­wat­nie mąż i tata. Choć ma za sobą burz­li­wą mło­dość, peł­ną uza­leż­nień i pro­ble­mów, Bóg się u nie­go upomniał.

Teraz, dzię­ki Bogu i rodzi­nie, żyje peł­nią życia i mówi, że życie bez Boga to lipa.

Odwiedził nas już raz, w 2017 roku, gdy wraz z zespo­łem Muode Koty dał nie­za­po­mnia­ny koncert.

Tym razem przy­je­dzie ze świa­dec­twem, choć – kto wie – może da się namó­wić na jakieś rapy…