Ks. Tomasz Podlewski

Kolejna oso­ba z któ­rą się spo­tka­my na KDM to Ks. Tomasz Podlewski

Co jak co, ale mówić, to ks. Tomasz umie. I to jak! Mówi dużo, szyb­ko i… tak wcią­ga­ją­co, że trud­no prze­stać go słuchać.

Jego nie­ba­nal­ne spoj­rze­nie na wie­le tema­tów spra­wia, że ludzie po pro­stu chło­ną jego słowa.

Jest dusz­pa­ste­rzem aka­de­mic­kim, reko­lek­cjo­ni­stą, publi­cy­stą, auto­rem książ­ki „Jezusowa Kardiologia” oraz „Podcastu Umajonego”.

Należy do Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. Prywatnie zachwy­ca się Biblią, Maryją, ducho­wo­ścią, Karolem Wojtyłą, psy­cho­lo­gią i poezją.