XVI Kasperiańskie Dni Młodych 2024

Zapraszamy na 16. Kasperiańskie Dni Młodych 2024!
KDM to spo­tka­nie ludzi mło­dych. Tematem jest: „(Od)nowa”.
Będziemy odkry­wa­li swo­ją wia­rę na nowo, umac­nia­li ją oraz szlifowali.
Termin: 25 lip­ca — 28 lip­ca 2024
W pro­gra­mie m. in.
— spo­tka­nia z róż­ny­mi gość­mi (szcze­gó­ły wkrótce)
— gry i zabawy
— modlitwa
— spo­tka­nie z misjami
— moż­li­wość odda­nia krwi
— inne
Więcej infor­ma­cji wkrót­ce na FB i naszej stronie.