XVI Kasperiańskie Dni Młodych 2024

Zapraszamy na 16. Kasperiańskie Dni Młodych 2024!
KDM to spo­tka­nie ludzi mło­dych. Tematem jest: „(Od)nowa”.
Będziemy odkry­wa­li swo­ją wia­rę na nowo, umac­nia­li ją oraz szlifowali.
Termin: 25 lip­ca — 28 lip­ca 2024
 • W pro­gra­mie m. in.
  — spo­tka­nia z różny­mi gość­mi (szcze­gó­ły wkrótce)
  — gry i zabawy
  — modlitwa
  — spo­tka­nie z misjami
  — moż­li­wość odda­nia krwi
  — inne
 • koszt:
  • zakwa­te­ro­wa­nie we wła­snych namio­tach — 100 zł (przy zgło­sze­niu się — do koń­ca czerw­ca 80 zł)
  • lub noc­leg w poko­jach wie­lo­oso­bo­wych w Domu Rekolekcyjnym  — 200 zł (przy zgło­sze­niu się — do koń­ca czerw­ca 180 zł)
 • zapro­sze­ni goście:
  • Michał „Pax” Bukowski — pro­wa­dzą­cy i repor­ter w Studio Raban, raper, lider zespo­łu Muode Koty
  • Ks. Rafał Główczyński — Ksiądz z osie­dla — Na sze­ro­ką ska­lę dzia­ła w Internecie: na Tik Toku, Facebooku i Instagramie...
  • Magdalena Pietrasiak — Jej misją jest towa­rzy­sze­nie ludziom, któ­rzy chcą odkryć kim są, poczuć swo­ją war­tość i odna­leźć swo­je miej­sce w życiu.
  • Teatr Ubogich z Wysokiego Zamku — Klub Wysoki Zamek jest to też sie­dzi­ba Teatru Ubogich, któ­re­go akto­ra­mi są oso­by uza­leż­nio­ne, bez­dom­ne oraz wolontariusze.
  • Ks. Tomasz Podlewski — Niebanalne spoj­rze­nie na wie­le tema­tów spra­wia, że ludzie po pro­stu chło­ną jego słowa.

 

Więcej infor­ma­cji wkrót­ce na FB i naszej stronie.