wspaniałe dźwięki

Royal Rap #3 (Dźwięki ze sceny KDM)

Royal Rap #3 (Dźwięki ze sceny KDM)

Dziś jest szan­sa, żeby zacząć żyć ina­czej. To prze­sła­nie popły­nę­ło ze sce­ny na Kasperiańskich Dniach Młodych w sierp­niu 2010 roku. Mirek Kolczyk z zespo­łem Royal Rap dali świet­ny kon­cert i podzie­li­li się tym jak Bóg odmie­nił ich życie. Ty też możesz zacząć żyć ina­czej. Na… 

Viola Brzezińska #2 (Dźwięki ze sceny KDM)

Viola Brzezińska #2 (Dźwięki ze sceny KDM)

Jeden z pierw­szych kon­cer­tów Kasperiańskich Dni Młodych zagra­ła Viola Brzezińska. W sobot­ni paź­dzier­ni­ko­wy wie­czór 2008 roku razem z uczest­ni­ka­mi I KDM spra­wi­ła, że nie czu­li­śmy jesien­ne­go chło­du i pada­ją­ce­go desz­czu. Piękny kon­cert, a dziś powtór­ka utwo­ru, któ­ry wpro­wa­dza nas w tego­rocz­ny temat Kasperiańskich Dni Młodych — „Kochaj i rób… 

Wspaniałe dźwięki z naszej sceny —  Chili My #1

Wspaniałe dźwięki z naszej sceny — Chili My #1

11 lat temu roz­po­czę­li­śmy nie­zwy­kłą wędrów­kę, któ­rą nazwa­li­śmy Kasperiańskie Dni Młodych. Od tego cza­su, każ­de­go roku, towa­rzy­szą nam zna­ko­mi­ci goście i muzy­cy chrze­ści­jań­scy. Przez naj­bliż­sze dni będzie­my Wam przy­po­mi­na­li wspa­nia­łe dźwię­ki, któ­re pły­nę­ły z naszej sce­ny. Zaczynamy od Zespołu Chili My, któ­re­mu jako…