Wspaniałe dźwięki z naszej sceny — Chili My #1

11 lat temu roz­po­czę­li­śmy nie­zwy­kłą wędrów­kę, któ­rą nazwa­li­śmy Kasperiańskie Dni Młodych. Od tego cza­su, każ­de­go roku, towa­rzy­szą nam zna­ko­mi­ci goście i muzy­cy chrze­ści­jań­scy. Przez naj­bliż­sze dni będzie­my Wam przy­po­mi­na­li wspa­nia­łe dźwię­ki, któ­re pły­nę­ły z naszej sce­ny. Zaczynamy od Zespołu Chili My, któ­re­mu jako jedy­ne­mu, z powo­dów oso­bi­stych jed­ne­go z człon­ków zespo­łu, nie uda­ło się doje­chać na nasze dni. Niestety Zespół wkrót­ce się roz­wią­zał i nie mogli­śmy ich usły­szeć na żywo. Ich prze­sła­nie pozo­sta­je z nami, a my zapra­sza­my już 15 sierp­nia 2019 na XI Kasperiańskie Dni Młodych i zapew­nia­my, że będzie się w tym roku działo!:)