Royal Rap #3 (Dźwięki ze sceny KDM)

Dziś jest szan­sa, żeby zacząć żyć ina­czej. To prze­sła­nie popły­nę­ło ze sce­ny na Kasperiańskich Dniach Młodych w sierp­niu 2010 roku. Mirek Kolczyk z zespo­łem Royal Rap dali świet­ny kon­cert i podzie­li­li się tym jak Bóg odmie­nił ich życie. Ty też możesz zacząć żyć ina­czej. Na fil­mie oglą­da­my m.in. zdję­cia z przed­sta­wie­nia Teatru A, któ­ry w tym roku ponow­nie wystą­pi na naszej sce­nie w sobo­tę 17 sierp­nia. Zapraszamy!