Warsztaty pierwszej pomocy

Jest cie­pły let­ni wie­czór, wysze­dłeś na spa­cer. Obok cie­bie uli­cą jedzie rowe­rzy­sta. Nagle na zakrę­cie z naprze­ciw­ka wyła­nia się roz­pę­dzo­ny samo­chód. Nie zauwa­ża jadą­ce­go na rowe­rze, potrą­ca go. Jesteś jedy­nym świad­kiem zda­rze­nia. Co robisz? Czy wiesz jak się zacho­wać? Czy jesteś w sta­nie udzie­lić poszko­do­wa­ne­mu pomo­cy, któ­ra da mu szan­sę na dal­sze życie?
pierwsza-pomoc_czestochowa_spotkanie
Jeśli nie chcesz w takiej sytu­acji być bez­rad­nym, ten warsz­tat jest dla Ciebie. To nie jest zapro­sze­nie dla szcze­gól­nie uzdol­nio­nych, posia­da­ją­cych wyjąt­ko­we zdol­no­ści ale dla wszyst­kich. Nie musisz być Supermanem żeby ura­to­wać komuś życie – to kim jesteś w zupeł­no­ści wystar­czy. Każdy jest zapro­szo­ny do tego, by oca­lać innych.

Jeśli chcesz nauczyć się pod­staw rato­wa­nia życia, któ­re są w zasię­gu two­jej ręki, wystar­czy że ją wyciągniesz.