Program IX Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem IX Kasperiańskich Dni Młodych (17–20.08.2017 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Czwartek 17.08.2017 r.

 • do 18.00 przy­jazd, reje­stra­cja, roz­bi­cie namiotów...
  (pro­szę bądź na tyle wcze­śniej aby zapi­sać się oraz roz­bić namio­ty przed kolacją)
 • 18.00 posi­łek przed drogą
 • 19.30 start
 • 20.15 tań­ce i inne takie
 • 21.30 pod­su­mo­wa­nie dnia
 • 21.45 ogni­sko lub kino letnie

Piątek 18.08.2017 r.

 • 8.30 posi­łek dla ciała
 • 9.30 posi­łek dla ducha
 • 10.00 Ciało, dusza i duch – ks. Józef Godlewski CPPS
 • 11.00 spo­tka­nie w grupach
 • 12.15 przy­go­to­wa­nie do Mszy Świętej
 • 12.30 Eucharystia
 • 13.30 obiad
 • 15.15 Flash mob pod krzyżem
 • 15.30 Mortal Fitness i gry sportowe
 • 16.30 warsz­ta­ty
 • 18.00 kola­cja
 • 19.00 W Jego ranach jest nasze uzdro­wie­nie – Droga Krwi Chrystusa
 • 20.00 nabo­żeń­stwo miło­sier­dzia z sakra­men­tem poku­ty i pojed­na­nia (zmia­na)
 • 21.00 wie­czór kobiet i mężczyzn

Sobota 19.08.2017 r.

 • 8.30 posi­łek dla ciała
 • 9.30 posi­łek dla ducha
 • 10.00 kon­fe­ren­cja dla męż­czyzn – Przymierze Wojowników;
  oraz kon­fe­ren­cja dla kobiet – Judyta Syrek, Stacja 7
 • 11.00 warsz­ta­ty dla męż­czyzn i kobiet
 • 12.15 przy­go­to­wa­nie do Mszy Świętej
 • 12.30 Spotkanie przy Źródle i na Szczycie
 • 13.30 obiad
 • 15.15 Flash mob pod krzyżem
 • 15.30 Zumba i gry zespołowe
 • 16:30 warsz­ta­ty
 • 18.00 kola­cja
 • 19.00 Świadectwo Dagmary Waszkiewicz (zmia­na)
 • 20.00 kon­cert – Muode Koty

Niedziela 20.08.2017 r.

 • 8.00 posi­łek dla ciała
 • 9.00 posi­łek dla ducha
 • 9.30 spo­tka­nie z Krzysztofem „Rambo” o misji na Filipinach i Magdaleną Stasiak o swo­jej posłu­dze w cen­trum pojed­na­nia w Chicago
 • 11.00 Królewska Uczta — Eucharystia
 • 12.00 spo­tka­nie w grupach
 • 13.00 obiad