Spotkanie z Grzegorzem Czerwickim

Były ska­za­niec, któ­ry naj­pierw stra­cił wszyst­ko: rodzi­nę, wol­ność, otarł się o śmierć, tra­fił na 12 lat do wię­zie­nia, a potem, po wyj­ściu z nie­go… wszyst­ko wygrał! Jego życie zmie­ni­ło się o sto osiem­dzie­siąt stop­ni, choć nikt w wię­zie­niu nie dawał mu na to żad­nych szans! To, co jest dla nas waż­ne, to to, że patro­nem jego fun­da­cji został św. Kasper del Bufalo.