Światowy dzień osób bezdomnych

Dziś obcho­dzi­li­śmy świa­to­wy dzień osób bez­dom­nych. Od rana przy­go­to­wa­li­śmy sto­ły i ław­ki na nie­dziel­ny posi­łek na Częstochowskim Bałtyku, a wie­czo­rem gra­li­śmy sztu­kę „Ten dzi­wak Kasper” w domu osób bez­dom­nych w Lubojence.

Na koniec oka­za­ło się, że to może my dosta­li­śmy najwięcej.

Zapraszamy do wolon­ta­ria­tu dla mło­dych przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

11 grud­nia jedzie­my do Katowic. Więcej infor­ma­cji 511 577 610.